Timski coaching

moderiranje ciljno usmerjenih delavnic za zaključene skupine

Moderator (angl. Facilitator) je vsebinsko nevtralna oseba, ki z uporabo modertorskih veščin, metod, tehnik in znanj ustvari in vodi proces, ki skupini pomaga k doseganju želenega cilja oziroma namena srečanja.

Na delavnicah moderator aktivno vključuje vse udeležence srečanja, da s svojimi predlogi in pogledi prispevajo k ciljem srečanja. Njegova naloga namreč je, da poskrbi za ustvarjanju strukturiranega dialoga med vsemi udeleženci, kar bistveno prispeva k boljšemu sprejemanju dogovorjenega v organizaciji. Ker v tem procesu lahko vsak udeleženec prispeva svoj del k sprejetim odločitvam in dogovorjenim ciljem (»Imam priložnost povedati svoje mnenje.«, »Slišan sem.«), je zaveza k skupnim dogovorom in spremembam v nadaljevanju tako bistveno večja in s tem se tudi ključno zmanjšujejo možnosti kasnejših odporov zaposlenih oziroma njihova pasivnosti pri delu.

Moderirana srečanja oz. delavnice, zaradi načina dela pripomorejo tudi k večji povezanosti sodelavcev, kar tudi dolgoročno povečuje pravo timsko sodelovanje in odgovornost.

Cilji moderiranih srečanj so lahko:

  • postavljanje vizije in poslanstva organizacije,
  • sprejemanje skupnih odločitev,
  • odločanje o organizacijskih spremembah,
  • povezovanje poslovnih (strateških) ciljev in potrebnih izboljšav za njihovo doseganje,
  • soočanje s spremembami v organizaciji,
  • načrtovanje dogovorjenih in novih aktivnosti,
  • iskanje rešitev, možnosti, predlogov,
  • določanje prioritet.

Trajanje, cena ter število udeležencev je odvisno od zastavljenih ciljev in potreb organizacije.